Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden

 

 Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De besloten vennootschap IJZERLAND - KBO: 0444.592.471 - heeft haar maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, De Hoge Keer 1A. (hierna: IJZERLAND) 

2. Haar economische activiteiten zijn voornamelijk gericht op, recycling, het verwerken van oude metalen, afvalverwerking, containers, afbraakwerken, tankreiniging en ‘industrial moving & handling’. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. De algemene voorwaarden van IJZERLAND zijn van toepassing op alle offertes die door haar worden uitgeschreven en op alle overeenkomsten die door haar of met haar worden gesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op huidige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover IJZERLAND hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Indien een afwijking door IJZERLAND werd gedoogd, kan de medecontractant/klant hieruit geen enkel recht putten. 

2. Iedere medecontractant/klant van IJZERLAND zal voorafgaandelijk de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden aanvaarden. Opdat de algemene voorwaarden tegenstelbaar zouden zijn, worden deze aan de medecontractant natuurlijke persoon en de medecontractant rechtspersoon naar buitenlands recht steeds toegezonden. 

 

3. Huidige algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door IJZERLAND gewijzigd worden. 

Artikel 3 - Onderaanneming 

1. De medecontractant/klant erkent en aanvaardt dat IJZERLAND de werkzaamheden in volledige autonomie uitvoert. IJZERLAND behoudt zich aldus het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming uit te besteden en is volledig vrij om haar aangestelden zelf te kiezen. 

2. De medecontractant/klant erkent en aanvaardt dat de aangestelden van IJZERLAND uitsluitend instructies zullen bekomen van deze laatste. Uiteraard weerhoudt dit de medecontractant/klant er niet van om de werkzaamheden op te volgen. 

Artikel 4 - Uitvoeringstermijnen 

1. De door IJZERLAND voorgestelde termijnen zijn louter indicatief en derhalve niet bindend. IJZERLAND is op haar beurt afhankelijk van zowel de leveringstermijnen als de uitvoeringstermijnen van derde partijen. Niettemin verbindt IJZERLAND zich ertoe om de werken tijdig en alleszins binnen een redelijke termijn uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de levering van goederen. Vertragingen tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak lastens IJZERLAND. 

 

Artikel 5 - Prijs 

1. De offertes van IJZERLAND blijven één maand geldig, tenzij anders vermeld en worden slechts bindend na de definitieve aanvaarding ervan door de medecontractant/klant hetwelk tevens de aanvaarding van de algemene voorwaarden inhoudt. 

2. De prijzen, opgegeven in de offerte, kunnen door IJZERLAND herzien worden, zonder voorafgaand akkoord van de medecontractant/klant, wanneer de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) 

3. De opgegeven prijs is exclusief btw, doch inclusief vervoerskosten, tenzij anders vermeld. 

4. Meerwerken en onvoorziene werken zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs en zijn dus bijkomend te vergoeden. Zij worden geacht te zijn overeengekomen door de loutere uitvoering ervan. Aanverwante werken (bv. Leidingwerk, afvalverwerking, onbruikbaar maken van vulleidingen of delen ervan na tankneutralisatie of verwijdering,…) en/of goederen (sokkels, hulpstukken, container…) die bijkomend overeengekomen worden, dan wel zich opdringen ter goede uitvoering van de overeenkomst, zijn steeds bijkomend te vergoeden door de klant. 

 

Artikel 6 - Facturatie 

1. De Prijs wordt aan de medecontractant/klant als volgt gefactureerd: tenzij anders vermeld 

- 40% van de aannemingsprijs / verkoopprijs: bij aanvaarding offerte; 

- 40% van de aannemingsprijs / verkoopprijs: bij aanvang van de uitvoering; 

- 20% van de aannemingsprijs / verkoopprijs: bij oplevering. 

2. De facturen van IJZERLAND zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% 

met een minimum van 100,00 €. Daarnaast zal een conventionele rente worden aangerekend van 10%, te rekenen vanaf de vervaldatum. 

3. Elk protest dient schriftelijk per e-mail te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. 

4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

5. De geleverde goederen blijven eigendom van IJZERLAND tot de volledige betaling van de prijs, vermeerderd met kosten en interesten. Zulks niettegenstaande vindt de overdracht van het risico reeds plaats op het ogenblik van levering. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de medecontractant 

1. De medecontractant/klant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het bekomen van de nodige administratieve vergunningen, veiligheid - sociale en fiscale verplichtingen . Eventuele schade en boetes wegens gebrek aan vergunning & verplichtingen zijn dan ook uitsluitend voor rekening van de medecontractant/klant. 

2. De medecontractant/klant verbindt zich ertoe voor de aanvang van de werken aan IJZERLAND alle plannen over te maken waarop alle nutsleidingen, putten en eventuele andere ondergrondse en inpandige obstakels staan vermeld en deze de facto te lokaliseren. 

 

Artikel 8 - Garanties 

1. Op de verwerkte materialen en geleverde goederen gelden de garanties van de fabrikant / leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan deze van de fabrikant / leverancier in kwestie. 

 

Artikel 9 - Exceptie van niet-uitvoering 

1. IJZERLAND behoudt zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten zolang de medecontractant/klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt. 

2. De medecontractant is ertoe gerechtigd haar verbintenissen op te schorten indien in hoofde van IJZERLAND een contractuele wanprestatie kan worden weerhouden die niet geremedieerd wordt binnen een termijn van 14 dagen, na hiertoe schriftelijk per e-mail door de medecontractant aangemaand te zijn geweest. IJZERLAND streeft ernaar eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen. 

 

Artikel 10 - Overmacht 

1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt IJZERLAND van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de medecontractant aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding. 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van IJZERLAND is beperkt tot de aansprakelijkheden die door de wet dwingend op aannemers worden opgelegd. IJZERLAND verbindt zich tot een middelenverbintenis. 

2. Feitelijke uitvoering van werk en/of levering van goederen door IJZERLAND zonder enig protest van de klant, houdt tevens de aanvaarding van haar werk en/of goederen in. Het werk wordt derhalve geacht te zijn opgeleverd. 

3. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken wordt in tijd beperkt tot een redelijke termijn na de oplevering. Op straffe van verval moeten dergelijke gebreken binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan door de medecontractant/klant aan IJZERLAND ter kennis worden gebracht. Elke rechtsvordering op deze grond moet op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van één jaar nadat de medecontractant/klant kennis heeft genomen van deze gebreken. 

4. IJZERLAND kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor onrechtstreekse schade zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. 

5. IJZERLAND is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de medecontractant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door fout of nalatigheid. 

6. IJZERLAND kan na de beëindiging der werken geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaan is na de beëindiging der werken, zoals mogelijks doch geenszins limitatief; verzakkingen, breuken, scheuren e.d.m. 

7. De aansprakelijkheid van IJZERLAND jegens de medecontractant is in elk geval beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de medecontractant in functie van de uitvoering van de opdracht aan IJZERLAND betaald heeft. 

Artikel 12 - Beëindiging 

1. Bij een beëindiging van de aan IJZERLAND toevertrouwde opdracht, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, zal de medecontractant/klant steeds gehouden zijn om de reeds gedane kosten, de reeds uitgevoerde werken en de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen. Overeenkomstig artikel 1794 B.W. wordt de post van al wat IJZERLAND bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 25% van de totale aannemingssom excl. BTW. 

Artikel 13 - Gegevensbescherming 

1. Elke Partij moet te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van alle Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie worden verwerkt. Voor zover IJZERLAND in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de medecontractant zou verwerken, blijft IJZERLAND in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het vaststellen van het doeleinde en de wijze van verwerking en zal IJZERLAND alle in redelijkheid door de medecontractant verstrekte instructies in verband hiermee opvolgen. Zodra een Partij dit vraagt, zullen de Partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten. 

 

Artikel 14 - Slotbepalingen 

1. De nietigheid van enige bepaling van huidige Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden de bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn, te vervangen door geldige bepalingen met zoveel als mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling. 

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht 

1. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. 

2. IJZERLAND behoudt zich het recht voor om als territoriaal bevoegde rechtbank aan te duiden, deze van de plaats waar hij zijn maatschappelijke zetel heeft. 

3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen. 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door IJzerland BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@ijzerland.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door IJZERLAND BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. IJZERLAND BV kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

IJZERLAND BV is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

IJZERLAND BV is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van IJZERLAND BV. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met IJZERLAND BV. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you:https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu