IJzerland staat voor Efficiƫntie, Service en Kwaliteit waarbij we Veiligheid en zorg voor het Milieu hoog in het vaandel dragen

Algemene voorwaarden


IJZERLAND 2017-02-23
 
  • 1. Toepassingsgebied
 
1.1. Elke overeenkomst door IJZERLAND aangegaan (aanneming van werk, verkoop, enz. ...), wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld.
 
1.2. Een opzeg of verbreking door de klant van de overeenkomst is slechts geldig zo zij schriftelijk gebeurt en door IJZERLAND schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de klant van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 50% van de prijs verschuldigd aan IJZERLAND, onverminderd diens recht op grotere vergoeding bij bewijs van grotere schade.
 
  • 2. Omschrijving van het werk/de goederen – aanvangsdatum – uitvoeringstermijn
 
2.1. Het uit te voeren werk en/of de verkochte goederen wordt(en) omschreven in de overeenkomst. Offertes zien enkel op de werken en/of de goederen daarin uitdrukkelijk opgenomen. Aanverwante werken (bv. leidingwerk, afvalverwerking, onbruikbaar maken van vulleidingen of delen ervan na tankneutralisatie of - verwijdering ...) en/of goederen (sokkels, hulpstukken, container ...) die bijkomend overeen gekomen worden, dan wel zich opdringen ter goede uitvoering van de overeenkomst, zijn steeds bijkomend te vergoeden door de klant.
 
2.2. De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden, c.q. leveringstermijn van de verkochte goederen wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering/levering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens IJZERLAND. IJZERLAND is immers ook afhankelijk van de uitvoeringstermijn die de aannemers, met wie de klant contracteert, toezeggen/toepassen, en/of leveringstermijnen van bv. fabrikanten.
 
  • 3. Prijs
 
3.1. De prijs is zoals in de overeenkomst vermeld.
 
3.2. De prijs geldt exclusief B.T.W. , doch incluis vervoerskosten, tenzij anders vermeld.
 
3.3. De prijs wordt als volgt gefactureerd:
 
offerte 0% opstellen van bestek en/of bestelbon
akkoord klant 40% voorschot op aannemingsprijs en/of verkoopprijs
uitvoering 40% start werken en/of bevestiging levering
oplevering 20% einde werken en/of levering goederen
  • 4. Aansprakelijkheid
 
4.1. Feitelijke uitvoering van het werk en/of levering van de goederen door IJZERLAND zonder protest van de klant, houdt tevens aanvaarding van haar werk en/of de goederen door de klant in. Het werk van IJZERLAND wordt geacht uitgevoerd te zijn met de oplevering (d.i. de aanvaarding na uitvoering) van de aannemerswerkzaamheden, dan wel op het moment dat deze oplevering zou kunnen plaatsvinden doch de facto niet plaatsvindt, ongeacht de reden daartoe.
 
Levering van goederen wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld van de koper.
 
4.2. De klant staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door IJZERLAND, in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse en inpandige installaties (kabels, leidingen, ...) aanwezig op/in het werkterrein (bv. de woning), alsmede voor het de facto localiseren dezer installaties.
 
4.3. Wijzigingen door de klant aan het bouwproject gebeuren op eigen risico van de klant en stelt IJZERLAND vrij van elke aansprakelijkheid. 
 
4.4. Méérwerken en onvoorziene werken zijn niet-begrepen in de aanvankelijk overeengekomen prijs en zijn dus bijkomend te vergoeden; zij worden geacht te zijn overeengekomen door de loutere uitvoering ervan.
 
4.5. Plannen en tekeningen die IJZERLAND zou maken of foto’s van de verkochte goederen gelden niet als absolute waarheid, doch zijn louter richtinggevend/illustratief.
 
4.6. IJZERLAND is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming en/of van de goederen die zich op het werkterrein bevinden en/of van ondergrondse of inpandige
installaties (kabels, leidingen, ...). Wordt IJZERLAND ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de klant er toe gehouden IJZERLAND desbetreffend te vrijwaren. Enkel wanneer de klant het bewijs levert van bedrog of een opzettelijke fout zijdens IJZERLAND – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de schade – is huidig beding (4.4.) niet toepasselijk.
 
4.7. IJZERLAND draagt geen aansprakelijkheid bij afwezigheid van een verplichte bouwvergunning, milieuvergunning, voor schending van de fiscale en/of sociale en/of veiligheidswetgeving door de aannemer(s) op de werf, voor vertraging in de werkzaamheden van de aannemer(s), bij achterlating van afval.
 
4.8. IJZERLAND is nooit te beschouwen als lasthebber van de klant. Zij treedt op als zelfstandig aannemer van werkzaamheden of verkoper van goederen. Zij staat niet garant voor de goede uitvoering van de werken van derde-aannemers/verkopers/lasthebbers enz. ... met wie de klant gecontracteerd heeft. 
 
4.9. IJZERLAND is enkel gehouden tot een middelenverbintenis, d.w.z. tot het zich inzetten zoals dat van een zorgvuldig en vooruitziend aannemer en/of verkoper verwacht mag worden, doch zonder garantie op het verwachtte of gevraagde resultaat.
 
4.10. IJZERLAND is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk voor een ernstig, verborgen gebrek dat reeds (minstens in de kiem) aanwezig was op het ogenblik van de verkoop, tenzij het gebrek voor IJZERLAND redelijkerwijze onnaspeurbaar was. 
 
4.11. Elke rechtsvordering tot het gedwongen uitvoeren (in natura of bij equivalent) en/of bekomen van schadevergoeding opzichtens IJZERLAND wegens fout of aansprakelijkheid anderszins, dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de uitvoering van haar werk of levering van de verkochte goederen, al naar gelang het geval; het betreft een vervaltermijn.
 
4.12. De aansprakelijkheid die IJZERLAND desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk hetzij het opnieuw leveren van de goederen, al naargelang het geval.
 
4.13. Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, gevolgschade anderszins enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door IJZERLAND.
 
4.14. In geval van overmacht is IJZERLAND bevrijdt van haar verbintenissen. Elk feit dat buiten de macht van IJZERLAND plaats vindt en één of meerdere van de verbintenissen van IJZERLAND redelijkerwijze materieel of economisch onuitvoerbaar maakt, is te beschouwen als overmacht. Bijvoorbeeld: weerverlet, staking, oorlog, faillissement van een leverancier, ...
 
 
  • 5. Betaling
 
5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van IJZERLAND bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de klant.
 
5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die IJZERLAND aldus ondergaat, en met de in dit verband
gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.
 
5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 
 
5.4. Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele verwijlsintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien IJZERLAND zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, ontbonden zijn lastens de klant zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de klant zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de klant failliet werd verklaard of WCO of collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van IJZERLAND op
vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.
 
5.5. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant. Bij rechtsplegingsvergoeding ten gunste van IJZERLAND is het maximale bedrag ter zake verschuldigd. 
 
  • 6. Niet-uitvoeringsexceptie
 
Anderzijds, zo er aanwijsbare redenen of vermoedens bestaan dat de klant zijn betalingsverplichting opzichtens IJZERLAND niet zal kunnen honoreren, dan wel ook effectief niet honoreert, is IJZERLAND er toe gerechtigd, onverminderd haar recht op ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant mét schadevergoeding zo zij daaraan voorkeur geeft, haar verbintenissen op te schorten zolang (de vrees voor) het verzuim van de klant aanhoudt. Zo is IJZERLAND er bv. toe gerechtigd de aanneming en/of de levering van goederen op te schorten indien het voorschot op de prijs niet werd betaald. 
 
De klant is er enkel toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens IJZERLAND bij aanwijsbare, ernstige fout van IJZERLAND die door haar niet geremedieerd werd binnen de maand na schriftelijke aanmaning én voor zover de klant met betrekking tot het verleden geen betalingsachterstand heeft.
 
  • 7. Geschillen
 
7.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, ...) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil.
 
7.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.). Steeds met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 
7.3. Partijen zijn akkoord met de toepassing van het bewijsrecht zoals dat geldt in handelszaken.
 
  • 8. Nietigheid
 
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.

Hier vindt u de pdf.